دانشکده طب ایرانی- جلسات دفاع
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای کامبخت بادامچی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای کامبخت بادامچی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، با عنوان « بررسی سیر تاریخی دانش جراحی در دوره ی تمدن اسلامی ( از قرن سوم تا سیزدهم هجری قمری)» روز شنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ساعت ۱۰:۰۰  ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر محمد رضا رجب نژاد
نماینده معاونت آموزشی دانشکده : جناب آقای دکتر علی قبادی
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی):  ناب آقای دکتر محمد صدر، جناب آقای دکتر امیر مهدی طالب ،جناب آقای دکتر ابراهیم ذاکر ،جناب آقای دکتر علی قبادی


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.36784.129822.fa
برگشت به اصل مطلب